IJsselmeer

Admin User August 03, 2015 0 comments

IJsselmeer

Het IJsselmeer ontstond in 1932 na de aanleg van de Afsluitdijk. Het water verzoette binnen enkele maanden, en er kwam een einde aan de brakke overgangszone naar de zee. Het IJsselmeer herbergt belangrijke aantallen watervogels, zowel broedend (o.a. aalscholver, visdief, bontbekplevier en diverse moerasbroedvogels) als doortrekkende of overwinterende watervogels (diverse soorten viseters, planteneters, mosseleters en steltlopers). Daarnaast biedt het gebied ook ruimte aan andere belangrijke habitats (zoals waterplanten, ruigten en zomen) en aan bepaalde soorten zoogdieren en vissen (zoals de noordse woelmuis, meervleermuis en rivierdonderpad).

Knelpunten IJsselmeer

  • Afname aantallen driehoeksmossel en spiering door voedselarmer water, klimaatverandering en beroepsvisserij.
  • Onvoldoende rust in rustgebieden door recreatie.
  • Achteruitgang en verruiging van de rietmoerassen als gevolg van huidig tegennatuurlijk peilbeheer, waardoor de overgangen tussen water en land abrupter worden en de natuurlijke verjonging van het rietland stagneert. Daardoor verruigt en verbost het overgebleven rietland geleidelijk en verdwijnen de voor dit gebied zo karakteristieke moerasbroedvogels zoals de grote karekiet en gaat het aantal rietbroedvogels (onder andere bruine kiekendief, porseleinhoen en roerdomp) achteruit.
  • Verruiging van kale open gebieden waardoor kale grondbroeders zich niet kunnen voortplanten. Dat levert weer problemen op voor visdief en bontbekplevier.

Doelstelling Natura 2000

  • Behouden en versterken huidige natuurwaarden.

Maatregelen Natura 2000

  • Verbeteren en inrichten van buitendijkse gebieden voor habitats en broedvogels van riet- en ruigtevegetaties.
  • Aanpassen beheer en onderhoud rietlanden en moerassen zodat weer vitale rietzones ontstaan en soorten als grote karekiet, porseleinhoen en roerdomp nieuwe kansen krijgen.
  • Kaal houden gebieden voor kale grondbroeders zodat er nestgelegenheid geboden kan worden aan visdief en bontbekplevier.
  • Afsluiten gebieden, die essentieel zijn voor rust voor water- en moerasvogels, voor visserij en recreatievaart. Gedragscode recreatie IJsselmeergebied (opnieuw) onder de aandacht brengen.

Lat: 52.8143831914311
Long: 5.3448486328125

0  Comments