Markermeer-IJmeer

Admin User August 03, 2015 0 comments

Het Markermeer

Het Markermeer ontstond na het voltooien van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad (1976). In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee en de kustzone van Muiden, groeit kranswier, een belangrijke voedselbron voor onder andere krooneenden, tafeleenden en meerkoeten. Het zuidelijk deel van de Gouwzee bevat de grootste oppervlakte aan sterkranswiervegetaties in ons land.

Het Markermeer en het IJmeer zijn belangrijk voor zowel (water)vogels die van vis leven als voor planteneters en bodemfauna-eters.

Knelpunten Markermeer & IJmeer

  • Ongeschikt worden van een aantal broedlocaties voor kale grondbroeders (visdief) door verruiging van de vegetatie. Bijvoorbeeld op Hoeckelingsdam en het eiland bij het naviduct (sluis en aquaduct) van Enkhuizen.
  • Afname van de beschikbaarheid van driehoeksmosselen van voldoende voedselkwaliteit en van spiering (in het Markermeer) door voedselarmer water, klimaatverandering, beroepsvisserij en sterke concentratie van zwevend slib in het open water in het gehele Markermeer-IJmeer.
  • Onvoldoende rust voor rustende en ruiende vogels, vooral in de Gouwzee, voor de kust van Muiden en in Pampushaven Noord.

Doelstelling Natura 2000
Behouden en versterken huidige natuurwaarden.

Maatregelen Natura 2000

  • Creëren van luwe zones voor de groei van waterplanten en voedsel-, schuil- en paaigebied voor vissen.
  • Aandacht vragen voor rustgebieden langs de oevers (vooral Gouwzee, kust van Muiden en Pampushaven Noord): Gedragscode voor Waterrecreatie onder de aandacht brengen.
  • Invang voor slib creëren, door onder andere luwe zones aan te leggen en zandwinlocaties slim te lokaliseren en vorm te geven.

 

 

Lat: 52.5379436430472
Long: 5.21026611328125

0  Comments