Veluwerandmeren

Admin User August 03, 2015 0 comments

Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw

Bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957 ontstonden de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde overgang van water naar land als gevolg van onnatuurlijk peilbeheer. Daardoor is de overgang tussen water en land te abrupt geworden en kan het rietland zich niet meer regelmatig op natuurlijke wijze verjongen.

De mogelijkheden voor de moerasbroedvogels, grote karekiet en roerdomp zijn flink afgenomen. Sinds de jaren negentig zijn enkele moerasgebieden en eilanden aangelegd en is er een kunstmatige luwte gecreëerd voor watervogels en ter bevordering van de groei van waterplanten.

Knelpunten Veluwerandmeren

  • Afname van de rietmoerassen als gevolg van huidig tegennatuurlijk peilbeheer, waardoor de overgangen tussen water en land abrupter worden en de natuurlijke verjonging van het rietland stagneert. Hierdoor verruigt en verbost het overgebleven rietland geleidelijk en verdwijnen de voor dit gebied zo karakteristieke moerasbroedvogels als de grote karekiet en de roerdomp.
  • Er is veel onrust voor broedende en niet-broedende (water)vogels door waterrecreatie (wind- en kitesurfers).
  • Er zijn soms ook andere conflicten tussen recreatie en natuur zoals uitbreiding van jachthavens en recreëren in de rietzones.

Doelstelling Natura 2000

  • Verbeteren van de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet.
  • Behouden huidige natuurwaarden.

Maatregelen Natura 2000

  • Creëren van twee rustgebieden voor vogels ten noorden en ten zuiden van Harderwijk in het Veluwemeer en het Wolderwijd.
  • Herinrichten van rietland zodat er meer leefgebied voor moerasvogels ontstaat.
  • Afsluiten gebieden voor recreatie die essentieel zijn voor rust voor watervogels en gedragscode recreatie IJsselmeergebied (opnieuw) onder de aandacht brengen.

Lat: 52.3839820825735
Long: 5.6634521484375

0  Comments