Ketelmeer-Vossemeer

Admin User August 03, 2015 0 comments

Ketelmeer-Vossemeer

Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en modderbanken en moerasplanten. Het Ketelmeer is relatief diep, alleen het oostelijke deel heeft ondiepten. Hier zijn de waterstanden als gevolg van op- en afwaaiing zeer wisselend waardoor de oorspronkelijke land-waterovergang met uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in stand zijn gebleven. In dit deel zijn eilandjes aangelegd (1997 en 2002) waardoor het oostelijke deel nu bestaat uit zand- en slikplaten, rietvelden en geulen.

Ketelmeer en Vossemeer zijn belangrijk voor broedende moerasvogels (vooral grote karekiet, porseleinhoen en roerdomp) en voor doortrekkende en overwinterende watervogels (viseters, planteneters en mosseleters).
Het Vossemeer is veel zandiger dan het Ketelmeer en is buiten de vaargeul grotendeels minder dan een meter diep. In 1997 is een moeraszone aangelegd om meer nestgelegenheid te bieden voor rietbroedvogels en mogelijkheden voor rust voor ruiende watervogels.

Knelpunten Ketelmeer en Vossemeer

  • Afname van de rietmoerassen als gevolg van huidig tegennatuurlijk peilbeheer, waardoor de overgangen tussen water en land abrupter worden en de natuurlijke verjonging van het rietland stagneert. Daardoor verruigt en verbost het overgebleven rietland geleidelijk en verdwijnen de voor dit gebied zo karakteristieke moerasbroedvogels.
  • Broedende (water)vogels ondervinden veel onrust door waterrecreatie.
  • Ketelmeer en Vossemeer hebben voornamelijk harde oevers zonder riet- en moerasvegetatie waardoor de broedmogelijkheden voor riet en moerasvogels zeer beperkt zijn.

Doelstelling Natura 2000

  • Verbeteren van de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de roerdomp, het porseleinhoen en de grote karekiet.
  • Behouden huidige natuurwaarden.
  • Onrust door waterrecreatie in het gebied terugdringen.

Maatregelen Natura 2000

  • Afsluiten enkele eilanden voor kleinschalige waterrecreatie en gedragscode (opnieuw) onder de aandacht brengen.
  • Herinrichten rietland: aanleggen natuurlijke oevers, uitdiepen van geulen en creëren van plas-dras situaties achter het riet.

 

 

Lat: 52.5976259008169
Long: 5.767822265625

0  Comments