Zwarte Meer

Admin User August 03, 2015 0 comments

Zwarte Meer

Het Zwarte Meer ligt tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. Het is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water. Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oosten een kunstmatig eiland (het Vogeleiland) en resten van biezenvelden. De oevers hebben een zoom van brede rietkragen en moerasplanten. Plaatselijk komen voedselrijke zeggenmoerassen voor.

De graslanden zijn overstromingsgraslanden met kievitsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden en vormen vanwege deze kievitsbloemen een voor Europa unieke habitat. Ook biedt het Zwarte Meer leefgebied voor moerasbroedvogels (zoals grote karekiet, roerdomp, purperreiger, porseleinhoen, snor en rietzanger) en niet-broedende doortrekkers en overwinteraars.

Knelpunten Zwarte Meer

  • Achteruitgang en verruiging van de rietmoerassen als gevolg van huidig tegennatuurlijk peilbeheer, waardoor de overgangen tussen water en land abrupter worden en de natuurlijke verjonging van het rietland stagneert. Hierdoor verruigt en verbost het overgebleven rietland geleidelijk en verdwijnen de voor dit gebied zo karakteristieke moerasbroedvogels.
    Dus zowel de kwaliteit als de omvang van het moeras neemt af.
  • Het langzaam in land veranderen van kreken en sloten (verlanding).

Doelstelling Natura 2000

  • Behouden en versterken huidige natuurwaarden.
  • Bijzondere aandacht voor broedfunctie voor grote karekiet (het voortbestaan van de soort is inmiddels op nationaal niveau ernstig bedreigd), vooral door te streven naar herstel van overjarig waterriet, het voorkeursleefgebied van deze vogel.

Maatregelen Natura 2000

  • Afvlakken en verbreden van oevers zodat het rietland weer een geschikte broedplaats voor moerasvogels wordt.
  • Uitvoeren van cyclisch maaibeheer zodat de kreken en sloten niet dichtgroeien.
  • Inrichtingsmaatregelen (vernatting) om het verlandingsproces van kreken en sloten tegen te gaan.

 

Lat: 52.6280617602131
Long: 5.9600830078125

0  Comments