Beheerplan

Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door rust, ruimte en een rijke natuur. Een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

Om dit te behouden zijn in het IJsselmeergebied Natura 2000-gebieden aangewezen (Eemmeer/Gooimeer, IJsselmeer, Ketelmeer/Vossemeer, Markermeer/IJmeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer). In deze gebieden willen we dat de huidige natuur in stand wordt gehouden en zo nodig versterkt. Daarvoor zijn soms maatregelen nodig om de voorkomende wilde dier- en plantensoorten in het gebied te behouden of te herstellen. Dat kan niet zonder rekening te houden met de mensen die er wonen, werken en er hun vrije tijd doorbrengen.

Om alles goed op elkaar af te stemmen hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht, het ministerievan Economische Zaken en Rijkswaterstaat het onwerp-beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de natuurdoelen worden bereikt, terwijl economische activiteiten die nu al in het gebied plaatsvinden kunnen doorgaan. Een beheerplan wordt steeds voor een periode van zes jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.