Voortzetting kitesurfen bij Slikken van Voorne

03-01-2019 3691 keer bekeken

Van 2015 tot 2018 is bij de Slikken van Voorne en het Maasvlaktestrand onderzocht of kitesurfen de rust van vogels verstoort. Ook is onderzocht of er voldoende voedsel voor de vogels in de bodem zit. Dit onderzoek is afgerond, maar er is nog geen eindconclusie. Voorlopig blijft de huidige situatie gehandhaafd en is kitesurfen toegestaan.

De Slikken van Voorne en de aangrenzende Hinderplaat zijn twee belangrijke rustgebieden voor beschermde vogels in de Voordelta. In het Natura 2000 Beheerplan Voordelta staan de natuurdoelen voor dit gebied beschreven. Het aantal vogels, met name steltlopers, blijft hier achter op de doelstelling. Steltlopers zijn bodemdiereters die hun voedsel bij laag water op de droogvallende slikken zoeken. De rustgebieden liggen vlakbij de populaire kitesurflocaties Maasvlaktestrand en het strand van Oostvoorne.

In het algemeen gaan kitesurfen en de bescherming van vogels niet goed samen. Rijkswaterstaat wil nagaan of met een strikte naleving van de ingestelde rustgebieden de toenemende recreatie en de natuurbescherming op deze locatie zonder grote bezwaren naast elkaar kunnen plaatsvinden. Daarom is een onderzoek opgezet, waarbij veel partijen met elkaar hebben samengewerkt: Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Westvoorne, Het Zuid-Hollands Landschap, de Nederlandse Kitesurf Vereniging en het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg.

Aanpak
Als eerste is de inrichting van het gebied aangepakt. Grenzen van het rustgebied zijn rechtgetrokken en duidelijker gemarkeerd met een palenrij en boeien. Daarnaast is vaargeul het Gat van Hawk aan het rustgebied Slikken van Voorne toegevoegd. Zo ontstond één robuust rustgebied én duidelijkheid voor de gebruiker. Er is extra voorlichting gegevens over de regels aan kitesurfers en andere recreanten, en er is meer handhaving ingezet. Het tweede en derde jaar is gekeken naar de verstoringsafstanden, de naleving van de regels door kitesurfers en andere recreanten en naar de beschikbare hoeveelheid en soort voedsel voor vogels (steltlopers)in de bodem. Afhankelijk van de resultaten kan worden besloten of deze situatie volstaat of dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de bescherming voor vogels te garanderen.

Nog geen eindconclusie
Een belangrijk deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De meeste kitesurfers (ca. 90 %) blijven buiten de vastgestelde grenzen van de rustgebieden. Toch worden er geregeld overtredingen waargenomen en zorgen kitesurfers voor verstoring. De vastgestelde grenzen bieden op zich voldoende afstand om de rust voor de beschermde vogels te garanderen en in de bodem van de slikken is voldoende voedsel te vinden voor bodemdieretende vogels zoals steltlopers. Verder blijkt dat wandelaars op de stranden, meestal met honden, ook voor verstoring van rustende en broedende vogels zorgen.

De voorlopige conclusie is dat de bestaande situatie gehandhaafd kan blijven: kitesurfen is toegestaan. De grenzen van het rustgebied beperken in voldoende mate eventuele verstoring van steltlopers. Rijkswaterstaat kan echter nog geen eindconclusie trekken, omdat er nog onderzoek loopt naar het belang van het ingestelde rustgebied Slikken van Voorne/Hinderplaat als foerageer- en rustgebied voor de vogelsoort visdief in de Voordelta. Dit aanvullend onderzoek loopt nog door tot in 2019 en is van belang vanuit de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De resultaten van dit onderzoek worden afgewacht, waarna een eindconclusie kan worden getrokken.

Rijkswaterstaat, de kitesurfers en de andere betrokken instanties trekken samen op in het praktisch invullen van onder meer de inrichting, communicatie en het toezicht in het gebied.

Cookie-instellingen