Proces beheerplannen

 
 

Wat is een Natura 2000-beheerplan?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. In deze Natura 2000- gebieden worden bepaalde planten, dieren en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden of zelfs te verbeteren. Om dit te waarborgen worden beheerplannen opgesteld voor deze gebieden. Dit moet zorgen voor een situatie waarin de natuur effectief wordt beschermd en waarbij ook rekening wordt gehouden met menselijk medegebruik.

Voor elk Natura 2000-gebied wordt op basis van het aanwijzingsbesluit een beheerplan opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers, belangenorganisaties en andere betrokken overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. In de meeste gevallen neemt de provincie het initiatief bij het opstellen van het beheerplan, in andere gevallen is dat het Rijk, zoals Rijkswaterstaat.

 

Actualiseren lopende beheerplannen

Rijkswaterstaat is op dit moment druk bezig om alle lopende beheerplannen te actualiseren. Dit proces is hieronder afgebeeld in een praatplaat:

 

 
Terwijl het huidige beheerplan loopt, wordt gestart met het vernieuwen van de volgende beheerplannen. Dat gaat volgens 3 stappen. Stap 1: Terugblik. Inventarisatie ecologische ontwikkelingen en inventarisatie menselijke activiteiten en beheer, op basis van ophalen van informatie. Daarna wordt het lopende beheerplan geƫvalueerd. Stap 2: Actualisatie. Analyse effect menselijke activiteiten en afspraken vastleggen over maatregelenpakket, op basis van input stakeholders en ophalen informatie. Opstellen beheerplan. Opstellen uitvoeringsplannen voor bijvoorbeeld monitoring en toezicht. Ontwerp beheerplan voor de inspraakprocedure. Definitief beheerplan voor het (hoger)beroepsprocedure. Stap 3: Uitvoering beheerplan. Dit volgt tot een onherroepelijk beheerplan, die 6 jaar loopt.
Klik op de afbeelding om te downloaden.
 
 
 

Evaluatie van een beheerplan (stap 1: terugblik)

Een beheerplan heeft een geldigheidsduur van zes jaar en kan eenmalig met nog 6 jaar worden verlengd. Een volgend beheerplan wordt opgesteld op basis van een evaluatie van het lopende beheerplan. Als eerste wordt er gekeken hoe de natuur er in het gebied voorstaat (inventarisatie ecologische ontwikkelingen) en welke menselijke activiteiten de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in het gebied. Uit deze inventarisatie blijkt of het gebruik (menselijke activiteiten en beheer) is veranderd en kan geevalueerd worden of de afgesproken maatregelen voldoende hebben bijgedragen aan de bescherming van de natuur. Wanneer nodig worden in het nieuwe beheerplan maatregelen aangescherpt, gewijzigd of toegevoegd.

 

Opstellen nieuw beheerplan (stap 2: actualisatie)

De Natura 2000-gebieden in de rijkswateren zijn grotendeels vrij toegankelijk en hebben te maken met uiteenlopende commerciële, publieke en recreatieve activiteiten. Rijkswaterstaat streeft daarom naar een breed gedragen beheerplan. Er is een intensief participatieproces met alle betrokken stakeholders, zoals gebruikers, natuurorganisaties, terreinbeheerders, betrokken overheden, etc. Daarnaast dient het beheerplan in gezamenlijk overleg vastgesteld te worden door de bevoegde gezagen: IenW, LNV, provincie(s) en soms Defensie. Ondanks de zorgvuldigheid van dit participatieproces wordt er geen garantie geboden dat iedereen het eens is met het beheerplan. Daarom bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen; het ontwerp-beheerplan ligt zes weken ter inzage. Daarna wordt het definitieve beheerplan vastgesteld en treedt direct na vaststelling in werking. Hierop is nog wel (hoger) beroep mogelijk. Na de afhandeling daarvan en het eventueel verwerken van de daaruit voorkomende aanpassingen, wordt het beheerplan onherroepelijk verklaard. Het is voor belanghebbenden alleen mogelijk om in (hoger) beroep te gaan tegen de opgenomen (of eventueel ontbrekende) vrijstellingen voor het gebruik van het desbetreffende Natura 2000- gebied.

Alle beheerplannen per gebied bekijken

 

 

Cookie-instellingen