Doeluitwerking en NEA Noordzee-EEZ afgerond

12-08-2019 4242 keer bekeken

Voor de Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front zijn de doeluitwerking en de Nadere Effect Analyse (NEA) afgerond en opgeleverd. De doeluitwerking en de NEA vormen de inhoudelijke onderbouwing voor de beheerplannen.

In de Nederlandse Exclusieve Economische zone (EEZ) liggen Natura 2000-gebieden de Doggersbank, Klaverbank en het Friese Front. Rijkswaterstaat heeft de taak om de bescherming voor deze gebieden vorm te geven. Daarvoor schrijven we voor ieder gebied een beheerplan, waarin we de voorwaarden beschrijven waaronder activiteiten mogen plaatsvinden in de gebieden.

We maakten eerst voor elk gebied een gebiedsbeschrijving en een doeluitwerking. In de gebiedsbeschrijving worden de abiotiek, natuurwaarden en gebruik in het gebied globaal beschreven. In de doeluitwerking staan alle doelstellingen in ruimte, tijd en omvang en de huidige staat van instandhouding. Daarna stelden we een Nadere Effect Analyse (NEA) op. Daarin beschrijven we de activiteiten die mogelijk effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000. Activiteiten waarbij significante effecten niet konden worden uitgesloten, zijn nader geanalyseerd. Daarna onderzochten we of de activiteiten die zelf geen significante effecten hebben, dit ook in cumulatie niet hebben. U vindt de doeluitwerking en de NEA op onze website.

We zijn in samenwerking met Royal HaskoningDHV gestart met het opstellen van de beheerplannen. De resultaten van de NEA vormen de basis voor de verdere uitwerking van deze beheerplannen en eventuele maatregelen. De planning is om de ontwerpbeheerplannen eind 2020 af te ronden.

Cookie-instellingen