Frisse blikken tijdens stakeholdersbijeenkomst beheerplan EEZ

21-04-2020 2032 keer bekeken

Belanghebbenden kregen op 27 februari de gelegenheid vragen te stellen over de conceptbeheerplannen voor Friese Front, Klaverbank en Doggersbank. Voor deze Natura 2000-gebieden werkt RWS samen met RoyalHaskoningDHV aan de beheerplannen. In Zandvoort werden de voorgestelde maatregelen voorgelegd.

Wij begrijpen dat het coronavirus momenteel invloed heeft op uw werk en dagelijks leven. Rijkswaterstaat probeert – grotendeels vanuit huis – de werkzaamheden voor het beheerplan door te laten lopen. Daarom willen we u toch graag informeren over deze bijeenkomst en de verdere planning van het beheerplan.

Instandhoudingsdoelstellingen
In een strandtent in Zandvoort neemt projectleider David Nieuwenhuis van Rijkswaterstaat de stakeholders mee in het proces. Hij vertelt de vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties dat ze deze dag de voorgestelde maatregelen bespreken. Met deze maatregelen denkt Rijkswaterstaat de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Ook komen de activiteiten die in de gebieden plaatsvinden aan bod. Met uitzondering van visserij, scheepvaart en windenergie. Die vinden hier wel plaats, maar daarover kan Rijkswaterstaat geen beslissingen nemen. Daarom wordt er in de beheerplannen ook verwezen naar andere wet- en regelgeving.

Knelpunten en maatregelen
Audrey van Mastrigt is vanuit Royal HaskoningDHV betrokken bij het opstellen van het beheerplannen. Voor elk van de Natura 2000-gebieden presenteert Van Mastrigt de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijke knelpunten en effecten, welke activiteiten vergunningplichtig zijn of niet en de voorgestelde maatregelen. Dit gaat van maatregelen om het leefgebied van de zeehond en bruinvis te verbeteren, tot het bewaken van de rust in het ruigebied van de zeekoet. Uit haar presentatie blijkt dat nog niet voor elke instandhoudingsdoelstelling even duidelijk is wat het effect van de maatregelen zal zijn. Indien mogelijk wordt hier de komende jaren meer onderzoek naar gedaan.

Planning
Tot 1 april kon er schriftelijk commentaar worden geleverd op de teksten. Momenteel verwerkt Rijkswaterstaat het commentaar. Ook worden de komende maanden de uitvoeringsplannen voor onder andere monitoring, handhaving en communicatie geschreven en toegevoegd aan de conceptplannen. In de zomer volgt er dan een commentaarronde voor het complete ontwerpbeheerplan. Rond de kerst moeten de complete ontwerpbeheerplannen klaar zijn. Na terinzagelegging en vaststelling door bevoegd gezag liggen er begin 2021 definitieve beheerplannen.

Cookie-instellingen