Nesten beschermen langs de Oosterschelde

14-05-2021 4920 keer bekeken

Het Natura 2000-gebied Oosterschelde ligt in de provincie Zeeland. Sinds 2002 is het gebied ook aangewezen als Nationaal Park. De Oosterschelde heeft een gedeeltelijke open verbinding met de Noordzee, waardoor er getijdenwerking aanwezig is.

Leefgebied verbeteren

In het Beheerplan Oosterschelde zijn doelstellingen geformuleerd voor meerdere dieren die in het gebied leven. Bijvoorbeeld de gewone zeehond, de noordse woelmuis. Ook voor vogels zijn doelstellingen geformuleerd. Een van de doelen van Natura 2000 is het behoud van de omvang en kwaliteit van leefgebieden voor een aantal vogelsoorten. Voor de bontbekplevier, strandplevier, kluut, grote stern, dwergstern en de visdief, zijn knelpunten geconstateerd in het beheerplan. 

Bescherming kustbroedvogels

Op de dijken en strandjes rond de Oosterschelde broeden regelmatig bontbekplevieren, en af en toe een strandplevier. Omdat de nestjes op de grond liggen, zijn ze gevoelig voor verstoring. Om deze kustbroedvogels te beschermen, moeten we maatregelen nemen op verschillende locaties aan de rand van de Oosterschelde. Door dijktrajecten en strandjes waar kustbroedvogels broeden af te sluiten, worden de mogelijkheden voor populatieherstel vergroot. Hierbij werken we nauw samen met lokale en regionale partners zoals het Nationaal Park Oosterschelde, Omgevingsdienst RUD, Vogelbescherming Nederland, Stichting het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten.

Nieuwe folder Oosterschelde

Om het Natura 2000-gebied te beschermen ontwikkelde Rijkswaterstaat een informatiefolder. Dit jaar kreeg deze folder een nieuwe update. Klik hier om de folder te bekijken.

De kracht van lokale projecten

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen uit de beheerplannen om Natura-2000 doelen te kunnen behalen. De programma’s Kaderrichtlijn Water (KRW) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) geven een extra impuls voor het behalen van deze doelen. Lokale projecten, zoals het beschermen van kustbroedvogels dragen daardoor bij aan het grotere geheel.

Cookie-instellingen