Verlenging beheerplannen

07-06-2021 2260 keer bekeken

Zeeland en Zuid-Holland kennen verschillende Natura 2000-gebieden en beheerplannen. Hierin staat wat moet gebeuren om de natuurdoelen voor het gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook staat benoemd onder welke voorwaarden menselijke activiteiten vergunningvrij kunnen plaatsvinden.

Rijkswaterstaat neemt het voortouw bij het opstellen van de plannen. De beheerplannen Voordelta, de Deltawateren en Vlakte van de Raan zijn momenteel in uitvoering en lopen in 2022 af. Rijkswaterstaat maakt gebruik van de wettelijke regeling om alle lopende beheerplannen waarvan zij voortouwnemer is eenmalig te verlengen. Rijkswaterstaat gaat deze plannen de komende jaren gefaseerd actualiseren. Tijdens de verlenging kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden om de biodiversiteit te beschermen.

Totstandkoming nieuwe beheerplannen

Om te komen tot nieuwe beheerplannen voor de Voordelta, Deltawateren en Vlakte van de Raan, wordt geƫvalueerd of de in de beheerplannen opgenomen maatregelen volledig zijn uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar de effecten van de maatregelen. In de huidige beheerplanperiode lag de nadruk op het tegengaan van achteruitgang. In de nieuwe beheerplannen werken we toe naar het bereiken van de doelen. Dat vraagt nieuwe inzichten en tijd, maar ook een zorgvuldig proces.

Planning nieuwe beheerplannen en participatie

Per beheerplan komt een voorstel voor de termijn waarop het plan vernieuwd wordt. Net als bij het huidige beheerplan, worden de nieuwe plannen opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden. De eerste stap is de evaluatie van menselijk gebruik. Naar verwachting vindt deze plaats in de tweede helft van 2021 tot eind 2022. Parallel hieraan volgen aanvullende onderzoeken en een ecologische evaluatie. Daarna worden de nieuwe beheerplannen opgesteld.

Klik hier om naar de beheerplannen te gaan.

Cookie-instellingen