Aanvullend beheerplan voor natuurbeheer in de Eems-Dollard

21-12-2023 627 keer bekeken

Het Natura2000-beheerplan van de Eems-Dollard krijgt een aanvulling. Het document is opgesteld vanwege uitbreiding van de doelen in het gebied.

Geïnteresseerden kunnen tot en met 30 januari 2024 reageren op het ontwerpbeheerplan op www.platformparticipatie.nl/eemsdollard

De aanvulling is nodig, omdat de aanwijzing van het gebied is uitgebreid van eerst alleen vogelrichtlijngebied, naar ook habitatrichtlijngebied. Daardoor moeten we ook het behoud en de verbetering van de natuurkwaliteit van de Eems-Dollard, als estuarium, nastreven met de daarbij aangewezen diersoorten. Het aanvullende beheerplan geeft hier invulling aan. 

Uniek gebied
De Eems-Dollard is één van de twee enige overgebleven natuurlijke estuaria in Nederland. Daarin komen zoet- en zoutwater bij elkaar aan het einde van een rivier. Voor het Eems-Dollard-estuarium is het van belang dat het gebied zijn omvang behoudt en niet kleiner wordt. Daarnaast wordt gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van dit leefgebied. 

Belangrijke onderwerpen uit het beheerplan 
Eén van de grootste uitdagingen voor de Eems-Dollard is het te troebele water. Zwevend slib zorgt voor minder zonlicht in het water. Planten en dieren die in het water leven hebben hier last van. Daarom onderzoeken we de beste manieren om dit estuarium gezonder te maken en de troebelheid te verminderen.

Door de verbinding van de rivier met de zee is de Eems-Dollard een belangrijk leefgebied voor trekvissen. Om een beter beeld te krijgen van hoe het gaat met deze vissen en of maatregelen effect hebben, doen we verschillende onderzoeken. Daarnaast is het voor de gewone zeehond en trekvissen van belang om de omvang en kwaliteit van het leefgebied te behouden en de populaties uit te breiden. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen menselijke activiteiten en bescherming van de natuur. Activiteiten kunnen vaak wel plaatsvinden, maar onder voorwaarden. 

Definitief beheerplan 
De reacties van belanghebbenden op het ontwerpbeheerplan worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve Natura 2000-beheerplan Eems-Dollard. Naar verwachting wordt dit halverwege 2024 vastgesteld en gepubliceerd. 

De komende jaren wordt gewerkt aan het Natura 2000-beheerplan voor de Waddenzee. Het aanvullende ontwerpbeheerplan geldt als overbruggingsdocument tot het tweede Natura 2000 beheerplan voor de Waddenzee is opgesteld. Daarin zal de Eems-Dollard integraal worden meegenomen.  

Reageren
Iedereen kan tussen 20 december 2023 en 30 januari 2024 een zienswijze indienen op het ontwerpbeheerplan. Alle informatie hierover is te vinden op www.platformparticipatie.nl/eemsdollard

Cookie-instellingen