Beheerplan Vlakte van de Raan vastgesteld

22-03-2016 4800 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken het Natura 2000 beheerplan Vlakte van de Raan vastgesteld. Van 23 maart tot en met 3 mei 2016 ligt het beheerplan ter inzage en kunnen belanghebbenden beroep indienen.

Met ingang van 22 maart 2016 is het beheerplan in werking getreden.

In het beheerplan voor de Vlakte van de Raan staat hoe de bijzondere natuurwaarden in het gebied behouden of verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De natuurwaarden waar het in de Vlakte van de Raan om gaat, zijn het habitat permanent overstroomde zandbanken, bruinvis, grijze zeehond, gewone zeehond en drie soorten vissen: zeeprik, rivierprik en fint. Het plan geeft ook aan welke activiteiten mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect hebben op de natuur. Het beheerplan kwam tot stand in nauwe afstemming met belanghebbenden zoals visserij-,  natuurorganisaties en heeft een geldigheid van maximaal 6 jaar. Daarna wordt het beheerplan herzien.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdens de zienswijzefase in 2015 tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbeheerplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die niet eerder een zienswijze hebben ingediend, maar het niet eens zijn met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, kunnen beroep instellen tegen het beheerplan Vlakte van de Raan .

Meer weten over het instellen van beroep? Kijk op de website van Platform Participatie.

Het beheerplan en achterliggende documenten kunt u ook hier downloaden.  

Cookie-instellingen