Beheerplan Natura 2000-gebied Voordelta van kracht

30-03-2016 3734 keer bekeken

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Voordelta is definitief vastgesteld en ligt ter inzage. Hiermee is het kader voor de natuurbescherming en het gebruik van de Voordelta voor de komende zes jaar gesteld.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Voordelta, het stuk van de Noordzee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) nodig is. Het beheerplan gaat over de periode 2015-2021 en volgt het eerste beheerplan op dat in 2008 van kracht werd.

Extra aandacht voor rust
In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels en een bodembeschermingsgebied ingesteld. Menselijke activiteit is hier beperkt toegestaan. Uit de evaluatie van het eerste beheerplan blijkt dat deze maatregelen bijdragen aan natuurbehoud. In het nieuwe plan is nog meer aandacht voor het garanderen van rust door het robuuster maken van de rustgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat en het instellen van een winterrustgebied bij de Middelplaat. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het leefgebied van de zeehond, roodkeelduiker, steltlopers, grote stern en visdief. Daarnaast zijn (potentie)gebieden aangewezen waar jonge duinen kunnen ontstaan.

Bescherming en gebruik in balans
In het beheerplan staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal. De Voordelta is een gebied met economische waarde. Activiteiten als strand- en waterrecreatie, visserij en kustbescherming kunnen gewoon plaatsvinden, soms onder voorwaarden. Nieuw in dit plan is dat het baggeren van het Slijkgat tot NAP -5,5 meter onder voorwaarden is vrijgesteld van de Nb-wet vergunningplicht. Voor het plaatsen van nieuwe strandbebouwing moet een Nb-wet vergunningprocedure worden doorlopen. En er wordt onderzoek gedaan naar het effect van kitesurfen op de verstoring van de rust voor vogels op de Slikken van Voorne.

Beroepsprocedure
Het definitieve beheerplan ligt ter inzage van 30 maart tot en met 11 mei 2016. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan hebben de mogelijkheid om een beroep in te stellen. Meer informatie hierover is te vinden op www.platformparticipatie.nl/voordelta.

Cookie-instellingen