Stand van zaken Beheerplan Deltawateren

01-08-2016 2116 keer bekeken

Het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren heeft vorige zomer ter inzage gelegen. Particulieren, verenigingen en organisaties hebben zo’n honderd zienswijzen ingediend. Die zijn verwerkt in een Nota van antwoord en in het definitieve plan. Momenteel loopt de vaststellingsprocedure.

De ingediende reacties gaan vooral over de maatregelen in het gebied, jacht en schadebestrijding, beperkingen voor recreatie, waaronder kitesurfen, toekomstige ontwikkelingen en het onderwaterleven. Ook reageren insprekers op kaartmateriaal, de procedure en de voorstellen voor handhaving en communicatie. De bevoegd gezagpartijen hebben de zienswijzen beantwoord in een Nota van Antwoord. Daarin staat op welke manier de zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve beheerplan of waarom ze niet zijn meegenomen. Enkele zienswijzen zorgden voor aanvullende acties, zoals een (bestuurlijk) overleg, aanvullend onderzoek of heroverweging.

Vaststellen en publiceren
Einde dit voorjaar is de vaststellingsprocedure gestart: de instemming van de bevoegd gezagpartijen met de Nota van Antwoord en het definitieve beheerplan. Deze procedure loopt nog. Zodra de minister van Infrastructuur en Milieu het Beheerplan Deltawateren vaststelt, wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant en start de beroepsprocedure. Het definitieve beheerplan en de Nota van Antwoord worden zes weken ter inzage gelegd op de locaties waar ook het ontwerpbeheerplan ter visie heeft gelegen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen bericht en kunnen desgewenst beroep instellen tegen het besluit bij de Raad van State gedurende zes weken. De verwachting is dat het definitieve plan na de zomer/begin najaar wordt vastgesteld en gepubliceerd. De stukken zijn straks online te raadplegen op deze website en op www.platformparticipatie.nl/deltawateren.

Toegangsbeperkingsbesluiten
Rond de publicatie van het beheerplan zal het ministerie van Economische Zaken ook de toegangsbeperkingsbesluiten publiceren. Het is mogelijk om gedurende zes weken een beroep in te dienen tegen deze besluiten.

Cookie-instellingen