Winterregime rustgebieden Voordelta van kracht

02-11-2016 2800 keer bekeken

Vanaf 1 november geldt het winterregime voor de rustgebieden Middelplaat, Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. De gebieden zijn in de winter niet toegankelijk voor onder meer vissers en recreanten. Nieuw is het winterrustgebied Middelplaat, aangewezen voor de roodkeelduiker.

Op het water en het slik in de Voordelta liggen vijf rustgebieden. Hier krijgen zeehonden en vogels rust en ruimte om zich voort te planten, te leven en voedsel te vinden. Om de daarvoor noodzakelijke rust te garanderen, gelden in de gebieden beperkingen voor onder meer recreatie en visserij. In de winterperiode zijn enkele gebieden groter dan in de zomer, omdat bijvoorbeeld zwarte zee-eenden en roodkeelduikers zich dan in grote aantallen dicht onder de kust bevinden. In de zomer vertrekken ze weer richting het noorden.

Brouwershavense Gat gesloten
Op de Middelplaat, vlakbij de kust van Schouwen, leven zeehonden. Het rustgebied is jaarrond gesloten. Vanaf dit jaar is het rustgebied in de winter groter. Activiteiten in het Brouwershavense Gat, de geul onder de Middelplaat, zijn tussen 1 november en 1 april niet toegestaan. Hierdoor wordt verstoring van met name de roodkeelduiker voorkomen. Ook de fuut, kuifduiker en middelste zaagbek kunnen hiervan profiteren. Gele, kunststof tonnen geven de grens van het rustgebied op het water aan. Rijkswaterstaat legt de tonnen de komende dagen neer. De grens met het land is niet gemarkeerd. Die ligt bij de laagwaterlijn. Wandelen op het strand is dus gewoon mogelijk. Garnalenvisserij en zandsuppleties zijn nog toegestaan tot 15 december.

Rustgebieden voor zwarte zee-eend
Vanaf vandaag geldt ook het winterregime voor de rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. De corridor door het gebied Bollen van de Ooster blijft gewoon toegankelijk voor doorvaart. De bollen zijn een belangrijke plek voor onder andere de zwarte zee-eend om te rusten en te foerageren. Activiteiten in het winterrustgebied van de Bollen van de Ooster zijn vanaf 1 april weer toegestaan; in het winterrustgebied van de Bollen van het Nieuwe Zand vanaf 15 mei.

Meer ruimte
Uit onderzoek is gebleken dat de zwarte zee-eenden vooral buiten de grenzen van de huidige rustgebieden verblijven. De combinatie van geringe verstoring en beschikbaarheid van voedsel lijkt daarvoor de oorzaak. De locatie en/of omvang van de rustgebieden was dus niet optimaal. Afgelopen jaren is gekeken naar aanpassingen en nieuwe, ruimere grenzen van de rustgebieden. In dat traject zijn de visserij- en recreatiesector betrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels nieuwe grenzen vastgesteld. Dit is inclusief het deel van de Bollen van het Nieuwe Zand dat nu jaarrond gesloten is voor bodemberoerende activiteiten.

Gewijzigde toegangsbeperkingsbesluiten
De nieuwe situatie is vastgelegd in gewijzigde toegangsbeperkingsbesluiten (TBB's). De TBB's voor de Bollen van de Ooster & Bollen van het Nieuwe Zand en voor de Middelplaat & Slikken van Voorne zijn op 31 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Rijkswaterstaat zal de markering van de (winter)rustgebieden op korte termijn aanpassen.

Cookie-instellingen