Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-2022 van kracht

18-11-2016 8904 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Deltawateren vastgesteld en het besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de basis gelegd voor de natuurbescherming en het gebruik van deze waardevolle natuurgebieden.

Rijkwaterstaat heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een beheerplan opgesteld voor de gebieden Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en belanghebbenden uit de regio. Het ministerie van Defensie heeft ingestemd met het plan. Het beheerplan is vanaf nu van kracht en heeft een looptijd van zes jaar.

Inhoud beheerplan
De Deltawateren herbergen unieke natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit op Europese schaal. Van grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren tot omvangrijke zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden achter kilometerslange dijken. Bovendien heeft het gebied een voedselrijke bodem. Dit maakt de Deltawateren tot een waar paradijs voor duizenden vogels, vissen, zeezoogdieren en soorten als bever, nauwe korfslak en noordse woelmuis. In het beheerplan staat aangegeven welke extra beheer- en inrichtingsmaatregelen worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen en de natuurdoelen te behalen. En onder welke voorwaarden menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming en activiteiten in het gebied centraal.

Kitesurfen in de hele delta
Maatregelen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van de randvoorwaardelijke projecten Kierbesluit en zandsuppletie Roggenplaat, de aanleg van broedeilanden en het reguleren van activiteiten in tijd en ruimte (zonering). De gebieden in de Deltawateren hebben een grote economische waarde. De meeste activiteiten waaronder recreatie, visserij, industrie en kustbescherming kunnen doorgaan zoals nu. Soms onder voorwaarden en soms is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Nieuw zijn de kitesurfzones in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Het is vanaf nu mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen.

Beroepsprocedure
Het definitieve beheerplan ligt ter inzage van 18 november tot en met 30 december 2016. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan hebben de mogelijkheid om gedurende deze 6 weken een beroep in te stellen bij de Raad van State. Let op, deze periode valt deels in de kerstvakantie. Meer informatie hierover is te vinden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren. Onder documenten in het gebied Deltawateren op deze website staan de Nota van Antwoord en het definitieve beheerplan. De formele procedure voor vaststelling van een Natura 2000-beheerplan is anders dan bijvoorbeeld procedures op het gebied van ruimtelijke ordening. Het definitieve beheerplan is bestuurlijk vastgesteld en inmiddels van kracht.

Cookie-instellingen