Voortgang onderzoek vogels en kitesurfen

16-03-2017 4707 keer bekeken

Sinds eind 2015 wordt onderzocht of kitesurfen de rust van vogels in natuurgebied Sikken van Voorne/Hinderplaat verstoort en of kitesurfers zich aan de grenzen van het rustgebied houden. Een aantal vogelsoorten op de Slikken van Voorne blijft namelijk achter bij de doelstelling.

Om erachter te komen waardoor dit komt, is een onderzoek gestart. Naast verstoring van rust, wordt gekeken of er voldoende voedsel in de bodem zit. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of kitesurfen bij het Maasvlaktestrand en het strand bij Oostvoorne toegestaan blijft.

Naleving grenzen
Het eerste onderzoeksjaar zit erop. Op dit moment is er geen directe aanwijzing dat het huidige kitesurfen een belangrijke oorzaak is van de relatief lage aantallen van sommige soorten steltlopers in het gebied. Dit blijkt uit waarnemingen en uit de patronen in aantalsverloop: lang niet alle soorten nemen af. De vogels lijken rekening te houden met de verschillende zones in het gebied (rustgebied t.o.v. kitesurfzone) en het gedrag van de kitesurfers. Het blijkt dat 96% van de kitesurfers geen overtredingen begaat. Kiters die dat wel doen, veroorzaken veel meer verstoring dan kitesurfers die zich aan de grenzen houden. Dit onderschrijft het belang van het rust- en foerageergebied Slikken van Voorne. Let op: dit is een voorlopige conclusie.

Voedselbeschikbaarheid
De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de situatie op de Slikken van Voorne niet op orde is voor de tureluur en scholekster. Landelijk neemt het aantal van deze vogels echter ook af. En externe oorzaken van buiten de Delta kunnen de negatieve trend mede bepalen. Er zijn voldoende dieren in de bodem, vooral zeeduizendpoten en slijkgarnalen. Weinig schelpdieren, maar vogels als de rosse grutto, wulp, bonte strandloper en bontbekplevier kunnen hun maag goed vullen met de zeeduizendpoten en slijkgarnalen, wat de toename van deze vogelsoorten kan verklaren. Het aantal zilverplevieren en kluten op de slikken neemt ook af, terwijl er een toename is in nabijgelegen gebied Kwade Hoek. Waarom zitten ze daar wel? Hopelijk geeft een vergelijking tussen de voedselbeschikbaarheid van beide gebieden wat meer inzicht. De nieuwste zandplaat bij het Maasvlaktestrand, bevat weinig voedsel voor vogels die bodemdieren eten.

Verstoring
Naast kitesurfers die overtredingen begaan, verstoren wandelaars en waterscooters de rust. Het komende jaar gaan de handhavers hier nog beter op letten. Om de toegang tot het strand tussen de palenrijen te beperken, wordt op de dijk bij het Maastvlaktestrand een hek geplaatst. Ook wordt onderzocht of camerabewaking in het gebied mogelijk is. Zo komt meer zicht op drukke momenten en kan gerichter en efficiënter gewerkt worden. Tot slot wordt gekeken wat de mogelijkheden kunnen zijn voor registratieplicht voor kitesurfers. Wordt vervolgd.

Cookie-instellingen