Kitesurfen en vogels. Gaat dat samen?

25-01-2018 5481 keer bekeken

Sinds eind 2015 wordt onderzocht of kitesurfen de rust van vogels in natuurgebied Slikken van Voorne/Hinderplaat verstoort. En of er voldoende voedsel in de bodem zit. Vroege Vogels besteedde op tv aandacht aan het onderzoek!

Een aantal vogelsoorten op de Slikken van Voorne blijft achter bij de Natura 2000-doelstelling die geldt voor de Voordelta. Er loopt een onderzoek om erachter te komen waardoor dit komt. Naast voedselbeschikbaarheid en verstoring wordt bekeken of kitesurfers zich aan de grenzen van het rustgebied houden. Later dit jaar wordt besloten of kitesurfen bij het Maasvlaktestrand en het strand bij Oostvoorne op dezelfde voet kan blijven doorgaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voor een aantal vogels gaat het de goede kant op in de Voordelta. De bonte strandloper, wulp, bergeend, bontbekplevier en drieteenstrandloper doen het goed. Deze soorten bevinden zich op of boven het instandhoudingsdoel voor de Voordelta. De laatste jaren zijn er ook meer rosse grutto’s, maar de aantallen liggen nog net onder het doel. Kluut, zilverplevier, tureluur en scholekster blijven onder het instandhoudingsdoel.

Zeeduizendpoten
Er lijkt voldoende voedsel te zijn voor vogels op de Slikken van Voorne, er zitten vooral veel zeeduizendpoten en slijkgarnalen in de bodem. Daarom zijn hier waarschijnlijk veel rosse grutto’s, wulpen, drieteen- en bonte strandlopers, bergeenden en bontbekplevieren. Ten opzichte van 2016 waren er in 2017 ook meer jonge schelpen te vinden (nonnetjes en kokkels). De kluut komt maar af en toe naar de Slikken van Voorne om te eten en de aantallen zijn laag. Landelijk nemen de aantallen kluten af en mogelijk zijn er andere geschikte gebieden in de buurt (Vogelvallei). Verstoring en verzanding van het gebied kunnen ook een oorzaak zijn.

Verstoring en naleving grenzen
Om verstoringsafstanden in kaart te brengen, zijn kitesurfers uitgerust met GPS-loggers en afstandmeters. Hiermee zijn zeer nauwkeurig verstoringsafstanden te meten tussen kitesurfers en vogels. Er is onderscheid gemaakt tussen opvliegafstanden en tolerantieafstanden, de afstand waarbij geen reactie te zien is. Ook wordt bepaald hoe foeragerende vogels gebruikmaken van het gebied bij aan- en afwezigheid van kitesurfers. Momenteel vinden nog tellingen en observaties plaats. Conclusies over het onderzoek volgen in mei.

Inrichting van het gebied
Daarnaast wordt bekeken of mensen de rustgebieden Hinderplaat en Slikken van Voorne betreden. Vorig jaar is de inrichting van het gebied verder aangepast: op de dijk bij het Maasvlaktestrand is een hek geplaatst en is draad gespannen tussen de palen op de stranden. Ook is in het zand een informatiepaneeltje geplaatst, waardoor voor de bezoekers duidelijker is waar de vogels wat extra rust nodig hebben en ze daar dus niet mogen lopen. Dit, in combinatie met intensieve handhaving, lijkt effect te hebben. Het aantal overtredingen is sterk afgenomen. Na twee jaar meten blijkt dat gemiddeld 92% van de kitesurfers zich aan de regels houdt. Vanuit de Nederlandse Kitesurfvereniging is gevraagd of de vereniging een rol kan spelen bij de handhaving en of er nog eens goed naar de markering op het water gekeken kan worden. Dit kan allemaal helpen bij het verminderen van overtredingen. Wat weer goed is voor de rust voor vogels.

Broeden op het strand
Bijzonder om te melden is dat het Maasvlaktestrand een belangrijke functie kan hebben voor rustende en broedende vogels. Door de scherpe handhaving en de palen, touwen en hekken is de rust in het rustgebied aan de grens met het Maasvlaktestrand beter gewaarborgd. Met als resultaat dat hier het afgelopen jaar dwergsterns hebben gebroed.

Meer weten over het onderzoek? Kijk dan naar de uitzending die Vroege Vogels maakte: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/kitesurfers-en-vogels

Cookie-instellingen